Menu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU VANILLA SPA - bony upominkowe

Sklep internetowy https://vanilla-spa.pl/sklep prowadzony jest przez firmę VANILLA SPA z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lelewela 33.

Warunkiem dokonania zakupów w  Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu przez cały rok. Telefonicznie sklep czynny jest od poniedziałku do soboty, w dni robocze, w godzinach 9.00 - 20.00.
Ceny produktów wyrażone są w  złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. W przypadku wysyłki Vouchera firmą kurierską Sklep dolicza do ceny usługi 15 zł, zaś w przypadku wysyłki cięższych rzeczy np. kremów - 18 zł. Vouchery mailowe i odbiór osobisty są bezpłatne.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, oraz do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie Sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu sklepu.
Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną od Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji - zawarty tam będzie również numer zamówienia.
Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub danych użytkownika telefonicznie lub drogą mailową. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało zapłacone poprzez system PayU (płatność kartą płatniczą, BLIK lub szybki przelew PayU) oraz w  najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem tradycyjnym). W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze (zwykle 1 dzień). Należy także doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub pocztę (1-3 dni robocze). 
Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta firmą kurierską w wysokości 15 zł w przypadku voucherów i 20 zł w przypadku kosmetyków. Wysyłki mailowe e-voucherów i odbiory osobiste są bezpłatne.
Sklep uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
Sklep vanilla-spa.pl akceptuje 3 sposoby płatności: - płatność przelewem tradycyjnym; - płatność szybkim przelewem poprzez system PayU; - płatność kartą płatniczą za pomocą serwisu PayU. Sklep nie realizuje dostaw za pobraniem.
Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się czy dostarczony mu voucher nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, a w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takich wad/ uszkodzeń, zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o ich zaistnieniu. Tylko w przypadku wcześniejszego poinformowania - Sklep będzie wymieniał uszkodzone vouchery po ich wcześniejszym odesłaniu przez Klienta.
Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru.
Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" /Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm./ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwroty prosimy kierować na adres mailowy z tematem ZWROTY. Sklep dokona zwrotu ceny produktu, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu. 
Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Zwrotów i  Reklamacji, Vanilla Spa zwraca pieniądze klientowi na konto z którego dokonał on przelewu. 
Bony upominkowe są ważne 6 miesięcy od daty zakupu. Po przekroczeniu tej daty nie podlegają realizacji.
Realizacja bonów odbywa się poprzez rezerwację telefoniczną lub osobistą. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji na 5 dni przed datą realizacji zamówienia. Odwołanie zabiegu na 2-5 dni przed realizacją powoduje utratę wartości vouchera o 20%. Odwołanie na 0-2 dni przed zabiegiem powoduje utratę 100% wartości vouchera.
Warunkiem realizacji każdego vouchera jest jego fizyczne posiadanie i zostawienie w recepcji przed zabiegiem. Zgubione vouchery nie podlegają realizacji. Jeśli Klient pojawi się na zabiegu bez Vouchera  - musi normalnie opłacić zabieg. Kwota zostanie zwrócona w momencie dostarczenia ważnego vouchera.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego oraz na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne.
 
Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr43, poz. 296 z późn. zm.).
 
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest 
VANILLA SPA Joanna Predenkiewicz-Różalska
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
NIP: 879-240-09-42
Regon: 340733647
mail: recepcja@vanilla-spa.pl
tel. 56 610 67 67